طيف كارت

. مجموعه طیف به پاس همراهی خانواده بزرگ و عزیز همراهان خود در زمان های مختلف اقدام به صدور و توزیع طیف کارت اعتباری جهت استفاده همراهان می نماید این دارندگان طیف کارت هستند که معتبر می باشند و این کارت برای تامین آسایش و کاهش هزینه های آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان می باشد.