دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع آموزشی طیف دانش با فراهم کردن امکانات مناسب و سایت های مجهز و با اتکا به تجربیات اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر نموده است. دانش پذیران با شرکت در هر یک از دوره های آموزشی نیازهای مورد نیاز بازار کار را کسب نموده و به راحتی می توانند در جایگاه شغلی خود از این دانش و تجربیات استفاده کنند.

 

 

دپارتمان زبان های خارجی

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع آموزشی طیف دانش با فراهم کردن امکانات مناسب و سایت های مجهز و با اتکا به تجربیات اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر نموده است. دانش پذیران با شرکت در هر یک از دوره های آموزشی نیازهای مورد نیاز بازار کار را کسب نموده و به راحتی می توانند در جایگاه شغلی خود از این دانش و تجربیات استفاده کنند.

 

 

دپارتمان معماری و ساختمان

دپارتمان معماری و ساختمان مجتمع آموزشی طیف دانش با فراهم کردن امکانات مناسب و سایت های مجهز و با اتکا به تجربیات اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر نموده است. دانش پذیران با شرکت در هر یک از دوره های آموزشی نیازهای مورد نیاز بازار کار را کسب نموده و به راحتی می توانند در جایگاه شغلی خود از این دانش و تجربیات استفاده کنند.

 

 

دپارتمان مالی و بازرگانی

دپارتمان مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی طیف دانش با فراهم کردن امکانات مناسب و سایت های مجهز و با اتکا به تجربیات اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر نموده است. دانش پذیران با شرکت در هر یک از دوره های آموزشی نیازهای مورد نیاز بازار کار را کسب نموده و به راحتی می توانند در جایگاه شغلی خود از این دانش و تجربیات استفاده کنند.

 

 

دپارتمان رشد و توسعه فردی

دپارتمان رشد و توسعه فردی مجتمع آموزشی طیف دانش با فراهم کردن امکانات مناسب و سایت های مجهز و با اتکا به تجربیات اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر نموده است. دانش پذیران با شرکت در هر یک از دوره های آموزشی نیازهای مورد نیاز بازار کار را کسب نموده و به راحتی می توانند در جایگاه شغلی خود از این دانش و تجربیات استفاده کنند.

 

 

دپارتمان هنر و گرافیک

دپارتمان هنر و گرافیک مجتمع آموزشی طیف دانش با فراهم کردن امکانات مناسب و سایت های مجهز و با اتکا به تجربیات اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر نموده است. دانش پذیران با شرکت در هر یک از دوره های آموزشی نیازهای مورد نیاز بازار کار را کسب نموده و به راحتی می توانند در جایگاه شغلی خود از این دانش و تجربیات استفاده کنند.