ثبت موضوع آموزشی

لطفا ابتدا بخش‌ قوانین و استانداردهای همکاری با طیف دانش را به دقت مطالعه کنید. (شاید کمی زمان ببرد، اما قطعا ارزشش را دارد.) سپس لینک فایل معرفی یا نمونه دوره آموزشی را از طریق این فرم برای طیف دانش ارسال کنید.