درخواست فضای آموزشی

فرم درخواست اجاره فضای آموزشی

مجتمع آموزشی طیف دانش در راستای رسالت خود این امکان را برای مدرسان و اساتید محترم فراهم می‌کند که از فضاهای موجود مجتمع جهت برگزاری جلسات آموزشی خود استفاده نمایند. در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱- مجتمع آموزشی طیف‌دانش تعهدی برای در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی در قبال درخواست ارائه شده ندارد.
۲- استفاده از فضاهــــای آموزشی منوط به پذیــــرش و امضا شرایــــط مجتمع آموزشی طیف‌دانش می باشد.

[ مبلغ مشخص شده برای یک ساعت 60 دقیقه‌ای است. در صورتی که در تخلیه و تحویل فضا تاخیری بیش از 15 دقیقه رخ دهد هزینه‌ی یک ساعت کامل اخذ خواهد شد. ]